Actievoorwaarden vtwonen Actie ‘Stylingtalent gezocht’

Datum: 23 april 2021

 Algemeen

 1. Deze algemene spelvoorwaarden (hierna: de “Spelvoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie ‘Stylingtalent gezocht’ (hierna: de “Actie”) georganiseerd door DPG Media Magazines B.V., gevestigd te Hoofddorp (2132 JL) aan de Capellalaan 65 (hierna: “DPG Media”).
 2. De Actie heeft tot doel het promoten van het merk DPG Media.

Deelname

 1. De deelname aan de Actie is gratis en geschiedt via de website van vtwonen.
 2. De deelnemer (hierna: de “Deelnemer(s)”) aan de Actie dient hiervoor alle voor deze Actie noodzakelijke gegevens achter te laten. Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer dat deze gegevens juist zijn. 
 3. Indien de Deelnemer bij deelname aan de Actie onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens doorgeeft heeft DPG Media het recht om de deelname van de Deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan eenzijdig door DPG Media worden besloten het recht op de te winnen prijs(zen) te laten vervallen.  
 4. De deelname aan de Actie is uitgesloten voor Deelnemers onder de 18 jaar, medewerkers van DPG Media én een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 5. De Deelnemer dient woonachtig te zijn in Nederland en/of België en beschikt over een vaste woon- en verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven.
 6. DPG Media is te allen tijde gerechtigd Deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname aan de Actie.
 7. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met deze Spelvoorwaarden.

Actieopzet 

 1. De Actie loopt van 23 april 2021 tot en met 1 december 2021. 
 2. De deelnemer kan deelnemen door een moodboard en/of video up te loaden op de website van vtwonen. De Content moet de navolgende kenmerken hebben: maximaal 10MB en in één van de volgende bestanden: jpeg, .gif, .png. (hierna de “Content”).
 3. Elke deelnemer kan slechts één maal de Content uploaden op de website van DPG Media. 

Prijzen

 1. De volgende prijs kan worden gewonnen: hét nieuwe gezicht van de nieuwe stylingvideo’s van vtwonen en shoptegoed voor woonproducten.
 2. De prijswinnaar(s) zullen worden geportretteerd en worden gebruikt in een campagne van vtwonen in samenwerking met derden  in onder andere maar niet uitsluitend diverse media van DPG Media, maar ook op Televisie en via (media)kanalen van derden . De prijswinnaar(s) zullen alvorens zij geportretteerd worden een quitclaim moeten ondertekenen.  
 3. Aanwijzing van de prijswinnaar(s) geschiedt door een jury ingesteld door DPG Media.  
 4. De uitslag van de Actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie worden gecorrespondeerd. 
 5. DPG Media kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het geval een prijswinnaar onjuiste gegevens heeft verstrekt en om die reden die prijs niet uitgereikt kan worden en/of indien de prijswinnaar de prijs weigert in ontvangst te nemen. Indien de Deelnemer onjuiste gegevens heeft verstrekt komt deze niet in aanmerking voor een prijs.
 6. Aanwijzing van de prijswinnaars geschiedt uiterlijk op 3 december 2021. Aanwijzing van de prijswinnaar(s) geschiedt conform artikel 2 van dit hoofdstuk.
 7. De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 
 8. DPG Media behoudt zich het recht voor de prijzen gedurende de Actie aan te passen, dan wel aan te vullen met additionele prijzen.
 9. Ingeval van fraude en/of onrechtmatige beïnvloeding behoudt DPG Media zich het recht voor om Deelnemers uit te sluiten, niet tot uitkering van de prijs over te gaan of om achteraf de prijs te laten vervallen.
 10. De eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van DPG Media, dat wil zeggen dat prijswinnaars niet achteraf de kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen prijs hoeven te betalen.

Privacy en persoonsgegevens

 1. De Deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. DPG Media kan de Deelnemer verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit en een geldige inschrijving op de door de Deelnemer opgegeven woon- en/of verblijfplaats. 
 2. Deelnemers die prijzen winnen kunnen door DPG Media gevraagd worden hun namen en eventueel mogelijke foto’s of andere opnames te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Deze winnaars die hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van DPG Media hebben geen recht op een (financiële) vergoeding. 
 3. De (persoons-)gegevens die nodig zijn voor deelname aan de Actie worden verwerkt door DPG Media .
 4. In verband met de Actie aan DPG Media verstrekte persoonsgegevens wordt verwerkt voor deelname aan de Actie. Meer informatie hieromtrent is beschikbaar in het privacy statement van DPG Media.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Voor zover de Deelnemer uit hoofde van zijn / haar medewerking aan de Content of op de Content enig recht van intellectuele eigendom betreffende het beeld- en/of geluidsmateriaal, inclusief zijn/haar portret, uitvoering en/of stem, waaronder Auteurs- en/of Naburige rechten, zou kunnen doen gelden, draagt hij / zij deze door instemming met deze Spelvoorwaarden geheel en onvoorwaardelijk over aan DPG Media.
 2. Voor zover van de persoonlijkheidsrechten rechtens geen afstand kan worden gedaan, komen de Deelnemer en DPG Media overeen dat de Deelnemer zich daarop jegens DPG Media niet zal beroepen. Dit betekent dat de Deelnemer, DPG Media onder meer het recht verleent zijn / haar Content te exploiteren, openbaar te maken, te verveelvoudigen op welke wijze dan ook, heden of in de toekomst, dit ter uitsluitende beoordeling van DPG Media en/of haar rechtsopvolger(s).
 3. De Deelnemer zal voor zijn medewerking aan zijn/haar Content, de overdracht van rechten van intellectuele eigendom, en de exploitatie van zijn (medewerking aan) de Content geen (aanvullende) vergoeding bedingen.
 4. De Deelnemer verklaart haar/zijn prestatie (te weten het deelnemen aan Actie door de Content te uploaden op de website van vtwonen) geheel voor eigen risico en verantwoording te verrichten. DPG Media is niet verantwoordelijk voor enige schade die voortvloeit uit de medewerking van de Deelnemer aan de Actie. 
 5. De Deelnemer vrijwaart DPG Media voor eventuele aanspraken van derde ter zake deze Actie en meer in het bijzonder aanspraken van derden uit hoofde van het openbaren en verveelvoudigen van de Content door DPG Media. 

Aansprakelijkheid 

 1. DPG Media is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de verstrekte informatie. 
 2. DPG Media is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie of tijdens de Actie. 
 3. DPG Media draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. 
 4. DPG Media is niet aansprakelijk voor de schades die voortvloeien uit vergissingen in de Actie. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden.
 5. DPG Media is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.
 6. DPG Media en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met deze Actie.

Slotbepalingen

 1. In alle gevallen waarin deze Spelvoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door DPG Media. 
 2. DPG Media  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om naar haar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving deze Spelvoorwaarden, overige voorwaarden, informatie en/of de prijs of prijzen te wijzigen of de Actie voortijdig te beëindigen, zonder dat DPG Media daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de Deelnemer.
 3. Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de Actie, waaronder de website, de teksten, afbeeldingen, lay-out, software en/of overige informatie komen toe aan DPG Media. 
 4. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen (hierna: de “Gedragscode”) van toepassing. DPG Media handelt in overeenstemming met deze Gedragscode.
 5. Als enige bepaling of gedeeltelijke bepaling van deze  Spelvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn gewijzigd tot het minimum dat nodig is om deze geldig, legaal en afdwingbaar te maken. Indien een dergelijke wijziging niet mogelijk is, wordt de relevante bepaling of deelbepaling geacht te zijn verwijderd. Elke wijziging of schrapping van een bepaling of gedeeltelijke bepaling onder deze clausule heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van deze Spelvoorwaarden. 
 6. Op de Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit verband houdende met deze Spelvoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. 
 7. Eventuele klachten over de Actie kunnen worden gericht aan: vtwonen.nl@dpgmediamagazines.nl.
nog meer: Stylingtalent gezocht